TerrainTransformFeedback.tesh 6.27 KB
Newer Older
David Gilbert's avatar
David Gilbert committed
1 2 3 4
#version 410 core

layout(triangles, equal_spacing, ccw) in;

David Gilbert's avatar
David Gilbert committed
5 6 7
in vec2 tcTexCoord[];
in vec3 tcNormal[];
in vec3 tcPosition[];
David Gilbert's avatar
David Gilbert committed
8

David Gilbert's avatar
David Gilbert committed
9 10 11
out vec3 tNormal;
out vec2 tTexCoord;
out vec3 tPosition;
David Gilbert's avatar
David Gilbert committed
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

uniform mat4 uModelMatrix;
uniform vec3 cameraPostion;

vec3 mod289(vec3 x)
{
 return x - floor(x * (1.0 / 289.0)) * 289.0;
}

vec4 mod289(vec4 x)
{
 return x - floor(x * (1.0 / 289.0)) * 289.0;
}

vec4 permute(vec4 x)
{
 return mod289(((x*34.0)+1.0)*x);
}

vec4 taylorInvSqrt(vec4 r)
{
 return 1.79284291400159 - 0.85373472095314 * r;
}

vec3 fade(vec3 t) {
 return t*t*t*(t*(t*6.0-15.0)+10.0);
}

// Classic Perlin noise
float cnoise(vec3 P)
{
 vec3 Pi0 = floor(P); // Integer part for indexing
 vec3 Pi1 = Pi0 + vec3(1.0); // Integer part + 1
 Pi0 = mod289(Pi0);
 Pi1 = mod289(Pi1);
 vec3 Pf0 = fract(P); // Fractional part for interpolation
 vec3 Pf1 = Pf0 - vec3(1.0); // Fractional part - 1.0
 vec4 ix = vec4(Pi0.x, Pi1.x, Pi0.x, Pi1.x);
 vec4 iy = vec4(Pi0.yy, Pi1.yy);
 vec4 iz0 = Pi0.zzzz;
 vec4 iz1 = Pi1.zzzz;

 vec4 ixy = permute(permute(ix) + iy);
 vec4 ixy0 = permute(ixy + iz0);
 vec4 ixy1 = permute(ixy + iz1);

 vec4 gx0 = ixy0 * (1.0 / 7.0);
 vec4 gy0 = fract(floor(gx0) * (1.0 / 7.0)) - 0.5;
 gx0 = fract(gx0);
 vec4 gz0 = vec4(0.5) - abs(gx0) - abs(gy0);
 vec4 sz0 = step(gz0, vec4(0.0));
 gx0 -= sz0 * (step(0.0, gx0) - 0.5);
 gy0 -= sz0 * (step(0.0, gy0) - 0.5);

 vec4 gx1 = ixy1 * (1.0 / 7.0);
 vec4 gy1 = fract(floor(gx1) * (1.0 / 7.0)) - 0.5;
 gx1 = fract(gx1);
 vec4 gz1 = vec4(0.5) - abs(gx1) - abs(gy1);
 vec4 sz1 = step(gz1, vec4(0.0));
 gx1 -= sz1 * (step(0.0, gx1) - 0.5);
 gy1 -= sz1 * (step(0.0, gy1) - 0.5);

 vec3 g000 = vec3(gx0.x,gy0.x,gz0.x);
 vec3 g100 = vec3(gx0.y,gy0.y,gz0.y);
 vec3 g010 = vec3(gx0.z,gy0.z,gz0.z);
 vec3 g110 = vec3(gx0.w,gy0.w,gz0.w);
 vec3 g001 = vec3(gx1.x,gy1.x,gz1.x);
 vec3 g101 = vec3(gx1.y,gy1.y,gz1.y);
 vec3 g011 = vec3(gx1.z,gy1.z,gz1.z);
 vec3 g111 = vec3(gx1.w,gy1.w,gz1.w);

 vec4 norm0 = taylorInvSqrt(vec4(dot(g000, g000), dot(g010, g010), dot(g100, g100), dot(g110, g110)));
 g000 *= norm0.x;
 g010 *= norm0.y;
 g100 *= norm0.z;
 g110 *= norm0.w;
 vec4 norm1 = taylorInvSqrt(vec4(dot(g001, g001), dot(g011, g011), dot(g101, g101), dot(g111, g111)));
 g001 *= norm1.x;
 g011 *= norm1.y;
 g101 *= norm1.z;
 g111 *= norm1.w;

 float n000 = dot(g000, Pf0);
 float n100 = dot(g100, vec3(Pf1.x, Pf0.yz));
 float n010 = dot(g010, vec3(Pf0.x, Pf1.y, Pf0.z));
 float n110 = dot(g110, vec3(Pf1.xy, Pf0.z));
 float n001 = dot(g001, vec3(Pf0.xy, Pf1.z));
 float n101 = dot(g101, vec3(Pf1.x, Pf0.y, Pf1.z));
 float n011 = dot(g011, vec3(Pf0.x, Pf1.yz));
 float n111 = dot(g111, Pf1);

 vec3 fade_xyz = fade(Pf0);
 vec4 n_z = mix(vec4(n000, n100, n010, n110), vec4(n001, n101, n011, n111), fade_xyz.z);
 vec2 n_yz = mix(n_z.xy, n_z.zw, fade_xyz.y);
 float n_xyz = mix(n_yz.x, n_yz.y, fade_xyz.x); 
 return 2.2 * n_xyz;
}

// Classic Perlin noise, periodic variant
float pnoise(vec3 P, vec3 rep)
{
 vec3 Pi0 = mod(floor(P), rep); // Integer part, modulo period
 vec3 Pi1 = mod(Pi0 + vec3(1.0), rep); // Integer part + 1, mod period
 Pi0 = mod289(Pi0);
 Pi1 = mod289(Pi1);
 vec3 Pf0 = fract(P); // Fractional part for interpolation
 vec3 Pf1 = Pf0 - vec3(1.0); // Fractional part - 1.0
 vec4 ix = vec4(Pi0.x, Pi1.x, Pi0.x, Pi1.x);
 vec4 iy = vec4(Pi0.yy, Pi1.yy);
 vec4 iz0 = Pi0.zzzz;
 vec4 iz1 = Pi1.zzzz;

 vec4 ixy = permute(permute(ix) + iy);
 vec4 ixy0 = permute(ixy + iz0);
 vec4 ixy1 = permute(ixy + iz1);

 vec4 gx0 = ixy0 * (1.0 / 7.0);
 vec4 gy0 = fract(floor(gx0) * (1.0 / 7.0)) - 0.5;
 gx0 = fract(gx0);
 vec4 gz0 = vec4(0.5) - abs(gx0) - abs(gy0);
 vec4 sz0 = step(gz0, vec4(0.0));
 gx0 -= sz0 * (step(0.0, gx0) - 0.5);
 gy0 -= sz0 * (step(0.0, gy0) - 0.5);

 vec4 gx1 = ixy1 * (1.0 / 7.0);
 vec4 gy1 = fract(floor(gx1) * (1.0 / 7.0)) - 0.5;
 gx1 = fract(gx1);
 vec4 gz1 = vec4(0.5) - abs(gx1) - abs(gy1);
 vec4 sz1 = step(gz1, vec4(0.0));
 gx1 -= sz1 * (step(0.0, gx1) - 0.5);
 gy1 -= sz1 * (step(0.0, gy1) - 0.5);

 vec3 g000 = vec3(gx0.x,gy0.x,gz0.x);
 vec3 g100 = vec3(gx0.y,gy0.y,gz0.y);
 vec3 g010 = vec3(gx0.z,gy0.z,gz0.z);
 vec3 g110 = vec3(gx0.w,gy0.w,gz0.w);
 vec3 g001 = vec3(gx1.x,gy1.x,gz1.x);
 vec3 g101 = vec3(gx1.y,gy1.y,gz1.y);
 vec3 g011 = vec3(gx1.z,gy1.z,gz1.z);
 vec3 g111 = vec3(gx1.w,gy1.w,gz1.w);

 vec4 norm0 = taylorInvSqrt(vec4(dot(g000, g000), dot(g010, g010), dot(g100, g100), dot(g110, g110)));
 g000 *= norm0.x;
 g010 *= norm0.y;
 g100 *= norm0.z;
 g110 *= norm0.w;
 vec4 norm1 = taylorInvSqrt(vec4(dot(g001, g001), dot(g011, g011), dot(g101, g101), dot(g111, g111)));
 g001 *= norm1.x;
 g011 *= norm1.y;
 g101 *= norm1.z;
 g111 *= norm1.w;

 float n000 = dot(g000, Pf0);
 float n100 = dot(g100, vec3(Pf1.x, Pf0.yz));
 float n010 = dot(g010, vec3(Pf0.x, Pf1.y, Pf0.z));
 float n110 = dot(g110, vec3(Pf1.xy, Pf0.z));
 float n001 = dot(g001, vec3(Pf0.xy, Pf1.z));
 float n101 = dot(g101, vec3(Pf1.x, Pf0.y, Pf1.z));
 float n011 = dot(g011, vec3(Pf0.x, Pf1.yz));
 float n111 = dot(g111, Pf1);

 vec3 fade_xyz = fade(Pf0);
 vec4 n_z = mix(vec4(n000, n100, n010, n110), vec4(n001, n101, n011, n111), fade_xyz.z);
 vec2 n_yz = mix(n_z.xy, n_z.zw, fade_xyz.y);
 float n_xyz = mix(n_yz.x, n_yz.y, fade_xyz.x); 
 return 2.2 * n_xyz;
}

float fBM(vec3 p, int fOct, float freq, float weight){
	float fValue = 0.0;
	for(int i = 0; i <= fOct; i++){
		fValue += cnoise(freq * p) * weight;
		weight *= 0.5;
		freq *= 2.0;
	}
	return fValue;
}vec2 interpolate2D(vec2 v0, vec2 v1, vec2 v2){
 return vec2(gl_TessCoord.x) * v0 + vec2(gl_TessCoord.y) * v1 + vec2(gl_TessCoord.z) * v2;	
}

vec3 interpolate3D(vec3 v0, vec3 v1, vec3 v2){
 return vec3(gl_TessCoord.x ) * v0 + vec3(gl_TessCoord.y) * v1 + vec3(gl_TessCoord.z) * v2;
}


void main(){
	
 tNormal = interpolate3D(tcNormal[0], tcNormal[1], tcNormal[2]);
 tTexCoord = interpolate2D(tcTexCoord[0], tcTexCoord[1], tcTexCoord[2]);
 
David Gilbert's avatar
David Gilbert committed
206
 //tPatchDistance = gl_TessCoord;
David Gilbert's avatar
David Gilbert committed
207 208 209 210 211 212
 tPosition = interpolate3D(tcPosition[0], tcPosition[1], tcPosition[2]);

 //vec4 camWorld = uModelMatrix * vec4(tPosition, 1.0);

 //tPosition += tNormal * fBM( tPosition , 8, 32, 0.005 ) ;
 
213
 //tNormal = inverse(transpose(mat3(uModelMatrix))) * normalize(tNormal);
David Gilbert's avatar
David Gilbert committed
214 215 216 217 218
 //tPosition = (uModelMatrix * vec4(tPosition, 1)).xyz;

 //gl_Position = uViewProjectionMatrix * vec4(tPosition, 1);

}